Serdecznie zapraszamy do udziału w XXV Międzywojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Ludowej im. Wacława Tuwalskiego, którego finał odbędzie się 23 marca w Zespole Placówek Oświatowych oraz Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej.

CELE KONKURSU:

1. Propagowanie regionalnej literatury ludowej, w tym:

– tradycyjnych anonimowych tekstów ludowych    
(tekstów wierszowanych i prozatorskich);

– twórczości współczesnych pisarzy ludowych, którzy opublikowali swoje teksty w prasie literackiej lub wydawnictwach książkowych.

2. Przypomnienie i popularyzacja bogactwa gwar obszaru województwa lubelskiego i ościennych.

3.  Włączanie młodego pokolenia w kulturę regionu lubelskiego.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich rodzajów szkół oraz osoby dorosłe (spoza systemu szkolnego), zarówno z województwa lubelskiego jak i z innych województw.

 2. Recytatorzy będą oceniani w następujących kategoriach:

– klasy 0 – III,

– klasy IV – VI,

– klasa VII- VIII,

– szkoły ponadpodstawowe, studenci, osoby spoza systemu szkolnego (bez ograniczenia wieku).

3. Repertuar stanowią dwa utwory poetyckie lub utwór poetycki i fragment prozy –  wyłącznie twórców ludowych!

– utwór poetycki, przekazywany ustnie lub publikowany, może lecz nie musi być gwarowy (można wykorzystać współczesną anonimową poezję ludową, fragmenty widowisk teatralnych, pieśni, tekstów obrzędowych, np. życzenia noworoczne, kolędnicze itp.),

– fragment prozy może być tekstem potocznym (gawęda, opowieść wspomnieniowa, baśń, legenda, podanie), zaczerpniętym z przekazu ustnego lub z literatury publikowanej. Zachęcamy szczególnie do zdobywania/poszukiwania tekstów z przekazu ustnego, spisywania/ nagrywania opowieści naszych dziadków, rodziców, sąsiadów.

Uwaga! Organizatorzy przewidują nagrody specjalne za najlepsze prezentacje mówione gwarą.

4. Czas prezentacji nie może przekroczyć 7 minut.

5. Komisja Konkursowa oceniać będzie:

– dobór tekstów – wyłącznie twórców ludowych!
           (wyklucza to korzystanie z tekstów np. M. Konopnickiej,
            W. St. Reymonta, K. Przerwy-Tetmajera i innych klasyków
            piszących na temat wsi.);

         – dostosowanie tekstów do możliwości wykonawczych recytatora;

          – prawidłową i wyrazistą interpretację;

          – ogólny wyraz artystyczny;

          – w tekstach mówionych gwarą autentyzm prezentowanej gwary     oraz zasób i sposób realizacji/ wyartykułowania cech gwarowych.

wytypuje po 2 recytatorów w każdej kategorii wiekowej do Turnieju Wojewódzkiego Małego Konkursu Recytatorskiego

6. Organizatorzy zachęcają do występu w stroju ludowym, odpowiednim dla regionu pochodzenia recytatora lub tematyki tekstu.

ZASADY ORGANIZACYJNE

ELIMINACJE

1. Zachęcamy dyrektorów domów kultury i szkół, instruktorów i nauczycieli  do przeprowadzenia eliminacji powiatowych, miejskich, gminnych i szkolnych.

2. Prosimy o wybranie najlepszych recytatorów i zgłoszenie ich do Finału Konkursu.

3. Karty zgłoszeń prosimy przesyłać do 15.03.2024 r. na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Borkach
z siedzibą w Woli Osowińskiej

ul. Wesoła 29, Wola Osowińska
21-345 Borki
e-mail: gok@gokisborki.pl
z dopiskiem „Konkurs recytatorski

4. W przypadku, gdy eliminacje powiatowe nie odbędą się, zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt z organizatorami.

FINAŁ KONKURSU

1. Prezentacje finałowe odbędą się 23 marca 2024 r. (sobota) o godz. 10.00 w budynku Zespołu Placówek Oświatowych i  `Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej.

Uwaga!

Prosimy o potwierdzenie obecności w Biurze Organizacyjnym czynnym od godz. 09.00 w dniu 23 marca 2024 r.

2. Po zakończeniu prezentacji nastąpi ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i Koncert Laureatów.

3. Organizatorzy zapewniają obiad regionalny dla uczestników konkursu i opiekunów oraz nagrody rzeczowe dla laureatów.

4. W trakcie Konkursu odbędą się prezentacje i pokazy ginących zawodów i umiejętności oraz spotkania z twórcami ludowymi.

Informacji na temat przebiegu Konkursu  udzielają:

Gminny Ośrodek Kultury w Borkach  tel. 81 85 74 195;
Zespół Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej, tel. 81 85 74 184;
Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej, tel. 81 85 74 189;