Wstęp deklaracji

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach z siedzibą w Woli Osowińskiej  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej internetowej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do internetowej strony podmiotowej https://gokisborki.pl/

Kontakt z GOKiS w Borkach jest możliwy w szczególności poprzez:

 1. telefon: 81 85 74 195
 2. elektronicznie (email): gok@gokisborki.pl
 3. pocztę: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach z /s w Woli Osowińskiej, Wola Osowińska, ul. Wesoła 29, 21-345 Borki.

Strona internetowa GOKiS w Borkach (https://gokisborki.pl/) jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Zamieszczone na stronie GOKiS w Borkach informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 10 maja 2017 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 2. Strona nie posiada ułatwień dla osób z niepełno sprawnościami.

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej samooceny.

Data publikacji sporządzenia deklaracji: 2020-10-27

Data publikacji deklaracji: 2020-10-27

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna

Siedziba GOKiS w Borkach znajduje się przy ul. Spółdzielczej 1. Pomieszczenia nie spełniają podstawowych wymagań zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

W zakresie dostępności architektonicznej siedziby GOKiS

Do pomieszczeń użytkowanych przez GOKiS prowadzi wejście główne do budynku, które nie posiada żadnych ułatwień dla osób nie pełnosprawnych oprócz dzwonka dla niepełnosprawnych, za pośrednictwem którego mogą być obsługiwani na zewnątrz w zakresie usług pocztowych.

Przed budynkiem znajduje się parking. Nie ma ułatwień w postaci miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
  1. wersję kontrastową,
  2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  3. widoczny fokus,
  4. wyróżnienie odnośników.