Gminny Ośrodek Kultury w Borkach z/s w Woli Osowińskiej utworzono uchwałą Gminnej Rady Narodowej w styczniu 1976 roku. Jego pierwszym dyrektorem oraz organizatorem została nauczycielka Szkoły Podstawowej w Woli Osowińskiej Pani Irena Skowron. Umiejscowienie GOK w Woli Osowińskiej spowodowane było tym , iż była to wówczas najbardziej zaangażowana kulturalnie i społecznie wieś na terenie Gminy Borki.
Siedzibą ośrodka stał się Dom Ludowy w Woli Osowińskiej. Pani Irena od początku nawiązała współpracę z klubami „Ruch” i Klubami Rolnika pracującymi na terenie gminy, kołami gospodyń wiejskich oraz organizacjami młodzieżowymi.
Rozpoczęła pracę z grupą dziecięco – młodzieżową co dało podwaliny zespołu folklorystycznego, który z krótkimi przerwami prowadziła wiele lat
W roku 1977 zaczęły wiązać się grupy śpiewacze przy Kołach Gospodyń Wiejskich w Sitnie, Woli Osowińskiej, Osownie, Krasewie, Woli Chomejowej, które jako zespoły śpiewacze KGW działają do dnia dzisiejszego. Zespoły te aktywnie włączały się w życie kulturalne gminy oraz województwa. Brały udział w Gminnych Dożynkach, Świętach Ludowych, przeglądach i konkursach. Były też zapraszane na imprezy wojewódzkie i ogólnopolskie do: Warszawy, Ostrowa Lubelskiego, Józefowa nad Wisłą, Końskowoli, Kraśnika, Nałęczowa.
Do grona w/w zespołów w roku 1993 dołączył zespół z Maruszewca, a w 1996 zespoły z Nowin i Olszewnicy.
Po Pani Irenie Skowron kierownictwo placówką objął na niecały rok Pan Z. Plapis. Następnie w 1978 roku dyrektorem została Pani Barbara Grudzień, która przyczyniła się do ożywienia działalności zespołów śpiewaczych. Nawiązała współpracę z młodzieżą.
W roku 1980 dyrektorem została Pani Alina Kryjak, która rozpoczęła remont budynku GOK-u oraz zaczęła tworzyć kabaret młodzieżowy, który występował na kilku imprezach gminnych, takich jak: Święto Ludowe, 1 Maja czy Wojewódzki Bal Mistrzów Sportu.
Kolejnym dyrektorem był Pan Andrzej Tetlak, który funkcję tę sprawował do 1986 roku. Kontynuował remont siedziby ośrodka, doposażył placówkę w sprzęt techniczny (fotograficzny, nagłaśniający, kamerę filmową).
W roku 1986 zainicjował obchody Dni Woli Osowińskiej, które odbywały się wówczas pod hasłem „ŚWIATU POKÓJ – WOLI SZKOŁA”. Była to trzydniowa impreza prezentująca dorobek kulturalny gminy. W obchody „Dni Woli Osowińskiej” włączało się całe społeczeństwo Woli Osowińskiej.
Od września 1986 roku funkcję pełniącego obowiązki dyrektora objął – Andrzej Kosek. Z półroczną przerwą w roku 1987 – kiedy to dyrektorem został Pan Marek Pancewicz, pełnił tę funkcję do 2016r.

Za główny cel pracy GOK-u przyjął on ochronę, dokumentowanie oraz popularyzację kultury ludowej nie zapominając o innych dziedzinach sztuki, takich jak taniec, teatr, muzyka, kultura żywego słowa, fotografia i sztuka filmowa.
GOK w 1987 roku nawiązał współpracę z nauczycielami Szkół Podstawowych w Woli Osowińskiej i Borkach, co zaowocowało powstaniem „Kabaretu Starszych Panien” – późniejszy „Sęk” oraz objął patronat nad dziecięcym kabaretem „Kameleon” działającym przy Szkole Podstawowej w Borkach. Twórcą tekstów oraz reżyserem programów dla obu kabaretów był Pan Tomasz Konarski – polonista ze Szkoły Podstawowej w Borkach. Debiut artystyczny „Kabaretu Starszych Panien” odbył się w 1988 roku na Ogólnopolskim Przeglądzie Kabaretów w Poznaniu, gdzie nasz zespół był jednym z dwóch laureatów tej imprezy.
W tym samym roku na Ogólnopolskich Spotkaniach Kabaretów Wiejskich w Chełmie Kabaret otrzymał III nagrodę oraz nagrodę za Najbardziej Udany Debiut, a także T. Konarski otrzymał nagrodę za najlepsze teksty.

Kabaret „Kameleon” prowadzony przez Pana Tomasza Konarskiego największe sukcesy święcił w latach 1989-91 występując na Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Satyrycznych w Biskupcu gdzie otrzymał I nagrodę. Występował również w teatrze Wsi Polskiej w Warszawie, na przeglądach wojewódzkich dziecięcych zespołów teatralnych i wielu, wielu innych imprezach.
Chlubną kartą pracy Gminnego Ośrodka Kultury jest działalność zespołów śpiewaczych.
W 1980 roku Zespół Śpiewaczy z Woli Osowińskiej na XIV Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą zdobył I nagrodę. Zaś w 1995 roku – wyróżnienie.
W 1986 roku Zespół Śpiewaczy z Krasewa na XX Festiwalu wyśpiewał III nagrodę.
W 1988 roku na XXII Festiwalu Pani Genowefa Więckowska – solistka zespołu z Woli Chomejowej zdobyła I nagrodę.
Bronisław Kuśmierowski śpiewak z Krasewa w 1991 roku również zdobył I nagrodę.
W 1998 roku Zespół Śpiewaczy z Maruszewca wyśpiewał wyróżnienie na w/w Festiwalu.
W roku 2002 na XXXVI Festiwalu II nagrodę otrzymał zespól „Kropki” wraz z Mistrzynią Panią Leokadią Kożuch oraz Pani Leokadia Kożuch jako solistka zdobyła III nagrodę.
Poza śpiewaniem pieśni ludowych zespoły te w większości zajmują się tworzeniem teatru obrzędowo – ludowego.
Zespół z Woli Osowińskiej w roku 1980 pod kierunkiem Pana Wacława Tuwalskiego przygotował widowisko obrzędowe „Wesele sprzed stu lat”, z którym występował na przeglądach w Nałęczowie, Kraśniku, Kazimierzu oraz Lubartowie. Zespół przygotowywał widowiska „Cochranie lnu”, „Wigilia”, z którym występował na wielu scenach.
Zespół z Woli Chomejowej przygotował takie widowiska jak: „Pieczenie chleba”, „Cygany”, „Porządki”, „Wieczór Wielkoczwartkowy”, „Praczki”, z którym występował na wielu przeglądach teatralnych. Największym sukcesem tego zespołu było zaproszenie go do Muzeum Etnograficznego do Torunia.
Zespół z Maruszewca opracował widowiska: „Wigilia”, „Chodzenie po włóczebnym” oraz „Odmieniec”, które prezentował na scenie w Nałęczowie, Domu Twórczości Ludowej w Lublinie, w Radzyniu Podlaskim, Piotrowicach i innych.
Zespół z Osowna z widowiskiem „Wianuszki” występował na Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wiejskich w Tarnogrodzie, Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu.
Teatr Wiejski z Sitna przygotowywał wiele widowisk w swej wieloletniej działalności. A z widowiskami „Piąty nieboszczyk”, „Ojcowizna”, „Zawierucha”, „Gorzałka” i „Wojskowa kuracja” po przejściu wszelkich eliminacji był na Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wiejskich w Stoczku Łukowskim, a następnie w Tarnogrodzie, gdzie zawsze był wysoko oceniany. Ukoronowaniem pracy Zespołu był występ w Tatrze Wsi Polskiej w Warszawie oraz w Teatrze „STUDIO” na dużej scenie z widowiskiem „Zawierucha”, gdzie otrzymał od widowni złożonej ze studentów szkół teatralnych „owacje na stojąco”.
Teatr Wiejski z Krasewa stworzył wiele niezapomnianych widowisk obrzędowych i obyczajowych, takich jak „Wesele”, „Wieczór wigilijny”, „Swaty”, „Snucie krosien”, „Chrzciny”, „W starym piecu diabeł pali”, „Trudna ożeniaczka”, z którymi pięciokrotnie był Laureatem Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wiejskich w Tarnogrodzie po przejściu wszystkich szczebli eliminacji powiatowych, wojewódzkich i regionalnych.

Folklorystyczny Zespół Dziecięcy „Kropki” działał z przerwami od początku istnienia GOK-u prowadzony przez Panią Irenę Skowron. Wielokrotnie występował na imprezach organizowanych w powiecie i województwie. Brał udział w Ogólnopolskich Spotkaniach Kolędniczych w Batorzu w 2001 r., w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu w 2002 r. i w Biesiadzie Weselnej w Węgrowie w 2002 r.

GOK w swej działalności nawiązał współpracę z: Polską Akademią Nauk – Działem Etnograficznym, Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Zarządem Głównym STL, Towarzystwem Kultury Teatralnej, Towarzystwem Ludoznawczym, Krajowym Domem Twórczości Ludowej, Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Ponadto współpracuje z Towarzystwem Regionalnym, ze szkołami na terenie gminy.
Uhonorowaniem pracy GOK-u jest wiele dyplomów oraz podziękowań od wielu instytucji. Do najcenniejszych należą: Dyplom Honorowy przyznany przez Ministra Kultury i Sztuki Aleksandra Krawczuka w roku 1989, Ministra Zdzisława Podkańskiego przyznany w roku 1996 oraz dyplom i medal przyznany przez Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej „Za szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury teatralnej” w roku 1989.